Πολιτική Απορρήτου

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της εταιρείας
POSITIVE ENERGY A.E. (εφεξής «Εταιρεία»), η έδρα της οποίας ευρίσκεται
στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2, ΤΚ 11527, Αθήνα, Ελλάδα,
σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει η
Εταιρεία, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (https://positiveenergy.gr)
(εφεξής «ιστοσελίδα»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, παρέχετε
την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σας
στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν παρέχετε την συγκατάθεση σας για την συλλογή
και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, παρακαλούμε όπως απέχετε από
την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας
για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνον σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 2016/679
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και
όπου αυτό απαιτείται σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της
Εταιρείας. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων
προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων
μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών
κινδύνων, η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια και, κατά
συνέπεια, δεν δύναται να διασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια
οποιασδήποτε πληροφορίας μεταδίδετε σε αυτή, πράττοντας τούτο
αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την
παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση και να δημοσιεύει την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην
ιστοσελίδα. Η αναθεωρημένη Πολιτική, τίθεται σε ισχύ 180 ημέρες από τη
δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της
ιστοσελίδας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα συνιστά σαφή αποδοχή
της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, η Εταιρεία σας συνιστά
να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα.

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ιστοσελίδες της
Εταιρείας
1.1 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται:
(α) Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει σε αυτή (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιεχόμενο
επικοινωνίας),
(β) Προσωπικά δεδομένα που αυτόματα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας
(IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα
ανακατεύθυνσης, ιστοσελίδες της εταιρείας τις οποίες επισκεφθήκατε, την
ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης).

1.2 Σκοποί επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:
(α) Την εξυπηρέτηση προ-συμβατικής ή συμβατικής σχέσης και ιδίως την
απόκριση εκ μέρους της Εταιρείας σε αιτήματά σας ή για την επικοινωνία μαζί
σας μετά από δική σας αίτηση.
(β) Την θεμελίωση οποιασδήποτε νόμιμης νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης της
Εταιρείας έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης
παράνομης δραστηριότητας.
(γ) Την δημιουργία ανωνυμοποιημένων στατιστικών για την επισκεψιμότητα και
προσβασιμότητα της κεντρικής ιστοσελίδας καθώς και των μετέπειτα σελίδων,
ώστε η Εταιρεία να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσής τους με
σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας.
Αν η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, η Εταιρεία θα ζητήσει την συγκατάθεση σας και
μόνο κατόπιν αυτής θα προβεί σε χρήση και επεξεργασία αυτών των
πληροφοριών, και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε την
συγκατάθεση, εκτός εάν ο νόμος επιβάλλει άλλως.

1.3 Νομικές βάσεις επεξεργασίας
H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη
για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις
ακόλουθες:
(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με
εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),
(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού
Κανονισμού),
(γ) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού).

1.4 Αποδέκτες και διαβιβάσεις
Ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να
διαχειρίζονται κάποιες από τις ιστοσελίδες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις
διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και
εφόσον έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η
νομοθεσία για την προστασία τους.

1.5 Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
Η Εταιρεία και οι ιστοσελίδες της απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι
χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τους διαδικτυακούς μας τόπους, η Εταιρεία
ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει
αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί
τα προσωπικά του δεδομένα.

2. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων
Η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται
για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική,
εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των
δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική
σχέση, (β) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση
με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (γ) όσο απαιτείται ενόψει της νομικής
θέσης που βρίσκεται η Εταιρεία (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον
δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.).

3. Δικαιώματα υποκειμένου
Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις έχετε τα
ακόλουθα δικαιώματα:
3.1 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας,
να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
3.2 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των
προσωπικών σας δεδομένων.
3.3 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας
δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει
άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο).
3.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών
σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν
αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και
ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά
δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ)
όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι
υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους
οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
3.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση (Άρθρο 6
(1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η
Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.
3.6 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα
δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
3.7 Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων
που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ.

4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «POSITIVE ENERGY A.E.», με έδρα στην
Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2, ΤΚ 11527, Αθήνα Ελλάδα
Η Εταιρεία παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια,
προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να
ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων
σας. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στη διεύθυνση
[email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
POSITIVE ENERGY A.E.
Υπόψη DPO
Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2,
Αθήνα, ΤΚ 11527

5. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την
επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί
προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν
προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο
υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
(www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες.
Λάβετε υπόψιν ότι αν δεν χορηγείτε την συγκατάθεση σας στη συλλογή και
επεξεργασία των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή αν αποσύρετε
την συγκατάθεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών για τους ως άνω
σκοπούς, δεν έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την
ιστοσελίδα.

Cookies
6.1 Πολιτική Cookies
Αυτή η Πολιτική, εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς η Εταιρεία τα χρησιμοποιεί,
τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί, δηλαδή τα δεδομένα που συλλέγει
χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών
καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies. Τα cookies είναι
μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή
συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται ο όρος
“cookies” ως ένα συγκεντρωτικό όρο για να περιγραφούν τεχνικές όπως
cookies, Flashcookies και webbeacons.Tα cookies, που χρησιμοποιούνται από
την Εταιρεία, βοηθούν στην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, ώστε να είναι πιο
ασφαλής, να παρέχεται καλύτερη εμπειρία στον χρήστη και να δύναται η
Εταιρεία να αναλύεί τι λειτουργεί ορθά και τι χρειάζεται βελτίωση.
6.2 Χρήση των cookies;
Όπως οι περισσότερες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, η ιστοσελίδα
χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Τα cookies πρώτου μέρους είναι
κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν συλλέγουν
κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookies τρίτων που
χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας, είναι κυρίως για την κατανόηση της
απόδοσης του ιστοσελίδας, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την
ιστοσελίδα, ώστε η Εταιρεία να διατηρεί τις υπηρεσίες της ασφαλείς και να
προσφέρει στον χρήστη τη βέλτιστή εμπειρία κατά την περιήγηση στην
ιστοσελίδα.

6.3 Οι τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία
Cookie Διάρκεια Περιγραφή
cookieyesconsent 1 έτος
CookieYes ρυθμίζει το cookie ώστε να θυμάται τις
προτιμήσεις συναίνεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι
προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές στις επόμενες
επισκέψεις τους σε αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία των
επισκεπτών του ιστότοπου.
_GRECAPTCHA 5 μήνες
27 μέρες
Αυτό το cookie έχει οριστεί από την υπηρεσία Google
recaptcha για την αναγνώριση ρομπότ για την προστασία
του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας.

6.4 Διαχείριση προτιμήσεων Cookies
Ρυθμίσεις Cookies
Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή
κάνοντας κλικ στο παραπάνω κουμπί. Αυτό θα σας επιτρέψει να επισκεφτείτε
ξανά το banner συναίνεσης cookies και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας αμέσως.
Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές
μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από
ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Παρακάτω
παρατίθενται οι σύνδεσμοι προς τα έγγραφα υποστήριξης σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης και διαγραφής cookies από τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης
ιστού.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-sitedatafirefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websitesstored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-todeletecookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77bad42645fa52fc Αν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, παρακαλούμε
όπως συμβουλευτείτε τα επίσημα στοιχεία υποστήριξης του εν λόγω
προγράμματος.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο κατά τον
οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies αλλά και σχετικά με τις επιλογές σας
σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην
Πολιτική Cookies. 

Επικοινωνία

Μεσογείων 2

Αθήνα

Τ.Κ. 11527​

[email protected]